Rytmika

CELE ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH
Opracowała
Anna Sokołowska-Szumowska


 

 1.  I Cele ogólnorozwojowe
  1. Wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy dziecka.
  2. Wspieranie dziecka w procesie budowania „obrazu samego siebie”, odkrywanie możliwości ekspresji, doznawania przeżyć estetycznych.
  3. Stymulowanie rozwoju i usprawnianie motoryki dużej i małej w toku ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców (poznanie własnego ciała i własnych możliwości ruchowych, autoorientacja, lateralizacja)
  4. Kształtowanie orientacji przestrzennej – rozumienie językowych określeń przestrzeni i używanie ich
   podczas poruszania się.
  5. Doskonalenie procesów spostrzegania: w tym głównie percepcji słuchowej, wzrokowej.
  6. Kształcenie słuchu muzycznego i fonematycznego.
  7. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo – ruchowej, uwagi dowolnej oraz pamięci.
  8. Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy poprzez naukę piosenek, mowę rytmizowaną, ćwiczenia
   ortofoniczne, oddechowe i emisyjne.
  9. Kształtowanie umiejętności twórczego i empatycznego współdziałania w grupie.
  10. Uczenie postępowania w zgodzie z ustalonymi zasadami życia (świadomość ograniczeń i
   konsekwencji nieprzestrzegania ich).
  11. Poznawanie, poszanowanie i uświadomienie potrzeby kultywowania tradycji rodzinnych.
  12. Zapoznanie z wiadomościami uwzględnionymi w programach dydaktycznych w poszczególnych
   grupach wiekowych (m.in. poprzez naukę odpowiednio dobranych piosenek).

Na zajęciach umuzykalniających (szczególnie podczas ćwiczeń muzyczno–ruchowych i tańców) wyraźnie
można zaobserwować u dzieci różnorodne zaburzenia sprawności psychoruchowej m.in. orientacji
przestrzennej, autoorientacji, lateralizacji, koordynacji ruchowej, problemy z koncentracją uwagi,
nadpobudliwość czy spowolnienie. Dysfunkcje tego typu mogą świadczyć o symptomach dysleksji,
dysgrafii, ADHD, ADD czy słabej dojrzałości emocjonalno–społecznej i niekorzystnie wpływać na proces
uczenia się. Dlatego ważne jest wczesne wykrywanie najmniejszych nawet nieprawidłowości rozwojowych
u dzieci i objęcie ich skuteczną i fachową pomocą psychologiczno–pedagogiczną.

 1. II. Cele muzyczne
  1. Rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych dziecka oraz jego wrażliwości estetycznej i
   zainteresowań muzyką.
  2. Rozwijanie poczucia rytmu.
  3. Wyzwalanie naturalnej spontaniczności poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji:
   mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem.
  4. Rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, sprawność
   ruchowa, tworzenie muzyki i słuchanie muzyki.
  5. Poznanie języka muzyki.
  6. Uwrażliwianie na piękno i wszechobecność muzyki w życiu człowieka.
   W wieku przedszkolnym kształtują się podstawy zdolności muzycznych takich jak wrażliwość i słuch
   muzyczny, umiejętność odtwarzania głosem melodii, prawidłowa intonacja.
   Dziecko, które w odpowiednim wieku nie zetknie się z muzyką, nie rozwinie swoich zdolności w
   stopniu optymalnym. Dlatego proces dalszej nauki, bez odpowiednio ugruntowanej bazy nie przyniesie
   pozytywnych rezultatów.