O Przedszkolu

Organizacja pracy w przedszkolu

W budynku przedszkola na parterze mieszczą się dwie sale zajęć dla poszczególnych grup. W jednej znajduje się grupa „Jeżyków” – dzieci 3 – 4 letnich, 
a w drugiej grupa „Misiów” – dzieci 5 – 6 letnich. Znajduje się tu także gabinet logopedyczny, kuchnia z zapleczem, gabinet dyrektora oraz łazienka . W piwnicy znajduje się sala do zajęć ruchowych, wraz ze sceną, która przydaje się do różnego rodzaju przedstawień; szatnia dla dzieci i personelu oraz pomieszczenia administracyjno gospodarcze. Przy przedszkolu znajduje się ogród,w którym jest zrobiony plac zabaw dla dzieci. Do pobrania: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW w Przedszkolu Sióstr Felicjanek im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Łodzi
Do łódzkiego przedszkola przybywają dzieci zazwyczaj z najbliższej okolicy, choć bywa i tak, że niekiedy są dowożone z miejscowości znajdujących się poza Łodzią. Podczas rekrutacji obowiązuje zasada powszechnej dostępności. Podczas przyjmowania dzieci do przedszkola pierwszeństwo mają dzieci z rodzin niepełnych i wielodzietnych, dzieci sześcioletnie oraz dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do naszego przedszkola. Zawsze jednak jest więcej zgłoszeń zapisów do przedszkola niż miejsc przewidzianych.

Dzień w przedszkolu wygląda następująco:

7.00 – 8.00

8.30 – 12.00

12.00 – 13.45

14.00 – 16.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
 • przygotowanie do śniadania, mycie rąk, modlitwa poranna
 • śniadanie
 • mycie zębów ( Jeżyki)
 • zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą inspirowane przez nauczyciela wspomagające rozwój ruchowy, muzyczny, plastyczny, językowy, matematyczny
 • zajęcia dodatkowe
 • spacery, wycieczki
 • zabawy w ogrodzie
 • przygotowanie do obiadu, mycie rąk, modlitwa przed posiłkiem
 • pierwsze danie – zupa i owoce
 • mycie zębów (Misie)
 • opowiadanie lub czytanie bajek – odpoczynek
 • zajęcia dodatkowe
 • przygotowanie do drugiego dania, czynności higieniczne, modlitwa przed posiłkiem
 • drugie danie
 • zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, stymulujące i obserwacyjne
 • gry planszowe w małej grupie, gry i zabawy dydaktyczne
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

msza_święta
Troszcząc się od dobro i rozwój religijny dzieci w każdej grupie odbywają się
dwie katechezy w ciągu tygodnia.

 

W przedszkolu są organizowane Msze św. dla dzieci i rodziców:
 • Z okazji Dnia Integracyjnego dla rodziców, dzieci i całego personelu, który jest organizowany zawsze w połowie września.
 • Z okazji dnia Święta Patronki Przedszkola, bł. Marii Angeli – 10 października
 • Z okazji Dnia Rodziny, który jest organizowany pod koniec maja.
 • Z okazji zakończenia roku przedszkolnego.

Zajęcia dla dzieci:

W przedszkolu oprócz zajęć dla całej grupy są organizowane także zajęcia plastyczne i indywidualne dla dzieci, które tego potrzebują. Odpłatnie mogą dzieci skorzystać z zajęć rytmicznych, tańców, zajęć z języka angielskiego oraz ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej.

W przedszkolu odbywają się także zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem, nauka języka angielskiego, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne itp. z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Dodatkowo w każdym miesiącu odbywa się w przedszkolu koncert oraz teatrzyk.

„Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwalone przez Radę Pedagogiczną”.

Integracja:

Poza tym, w celu zintegrowania rodziców, dzieci i personelu przedszkola, są organizowane także imprezy tego typu, jak: bal karnawałowy dla dzieci i rodziców, festyn rodzinny, pielgrzymka rodzin i spotkania comiesięczne, na które zapraszani są różni goście – psycholog, logopeda, specjaliści w różnych dziedzinach.

W oparciu o program:

Głównym programem, jaki jest realizowany w przedszkolu jest Programy wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem, Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Wydawnictwo Edukacja Polska 2009. Pracujemy także na programach uzupełniających: Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania, Irena Majchrzak, nr DKO-5002-15-/04 i Dziecięca matematyka, Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska.

zajecia_plastyczne_siostry_felicjanki